HATT-023

CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công.

CHỦ ĐẦU TƯ:
..........................

THỰC HIỆN:
2016

THÔNG TIN DỰ ÁN:
Nhà hàng Trung Hoa